Journal archive for Google Scholar Robot!

Geospatial Engineering Journal

نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیVolume 9, Number 1 (2018-2)


Application of Remote Sensing and GIS in the Investigating Vegetation Coverage
کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسی پوشش گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intrinsic Dimensionality Estimation and Dimension Reduction of Hyperspectral Data for Classification Using Decision Tree C4.5, SVM and ANN
تخمین بعد ذاتی و کاهش ابعاد داده های فراطیفی به منظور طبقه بندی با استفاده از روش های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Digital Terrain Model (DTM) in Dense Forest Areas with Combined Airborne LiDAR Data Filtering Algorithms
تولید مدل رقومی زمین در مناطق پر تراکم جنگلی با تلفیق الگوریتم های فیلترسازی داده های لیدار هوابرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feature Level Fusion of Landsat8 and Wordview2 Images for Improving Vegetation Detection in Urban Areas Based on Knowledge Based Method
استفاده از روش دانش مبنا به‌منظور بهبود تشخیص و طبقه‌بندی پوشش گیاهی در نواحی شهری بر اساس ادغام تصاویر لندست8 و WorldView-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning the Quality of Groundwater Resources in Saveh City Area Using Geostatistical Analysis
پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر ساوه با استفاده از آنالیز های زمین آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Cloud Computing Technologies in Spatial Data Processing
مروری بر به‌کارگیری فناوری‌های رایانش ابری در پردازش داده‌های مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of VGI Quality from the Perspective of Indicators with Emphasis of Fitness for use
بررسی کیفیت داده های مکانی داوطلبانه از منظر شاخص، با تاکید بر شاخص برازندگی استفاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2017-11)


Optimum Sites Selection for Development of Aquaculture using GIS and Remote Sensing (Case Study: Hormozgan State)
انتخاب سایت های بهینه برای توسعه و پرورش میگو و ماهی به کمک GIS و سنجش از دور (مطالعه موردی: استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review on Road Extraction Methods from Images Acquired by UAVs
مروری بر روش های استخراج راه از تصاویر هوایی اخذ شده به کمک پهپاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Method for Simulating the Co-seismic Gravity Gradient Tensor Changes Obtain from GRACE Satellite Data (Case Study: The 2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki Earthquake)
مدل سازی تانسور دوم پتانسیل ثقل همزمان با وقوع زمین‌ لرزه با استفاده از مشاهدات ماهواره ثقل سنجی گریس (مطالعه موردی زمین‌لرزه 9 ریشتری 11 مارس2011 توهوکو ژاپن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No-signal Area Recognition of Mobile Wireless SensorNetworks Based on Cohomology
کشف نواحی فاقد پوشش شبکه های حسگر بیسیم متحرک بر مبنای کوهمولوژی هارمونیک ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Mobile Recommender Systems in Tourism
مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Coded Targes and Video Images in Modeling Body Parts Using Shape From Silhouette
به کار گیری تصاویر ویدئویی و تارگتهای کد دار در مدلسازی اعضاء بدن با استفاده از تصاویر نیمرخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Augmented Reality and its Applications for Spatial Information and Supporting Environments
واقعیت افزوده و کاربردهای آن در اطلاعات مکانی و محیط‌های پشتیبانی‌کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2017-8)


Geomorphological Zoning and Ecological Carrying Capacity Assessment for Human Settlement Development Based on Fuzzy AHP Method (Case Study: 250000 Topographic Maps of Semnan and Garmsar)
پهنه بندی ژئومورفولوژیکی و ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور ایجاد و توسعه سکونتگاههای انسانی با روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی : نقشه های توپوگرافی 250000 سمنان و گرمسار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Dust Affected Region using Changes in Surface Reflectance and Dust Spectral Properties
آشکارسازی مناطق متأثر از گردوغبار با استفاده از تغییرات بازتابندگی سطح و خصوصیات طیفی گردوغبار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy Assessment of Online PPP Services in Static Positioning and Zenith Tropospheric Delay (ZTD) Estimation
آنالیز دقت سرویس‌های آنلاین PPP در تعیین موقعیت استاتیک و برآورد تاخیر تروپسفری قائم (ZTD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automated Delineation and Detection of the Single Tree Crowns of Persian Oak using Template Matching Algorithm
تعیین و تشخیص خودکار تاج تک درختان بلوط ایرانی به کمک الگوریتم تطبیق الگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning of Vulnerability Kerman City Buildings Against Earthquake using GIS
پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان های شهر کرمان در مقابل زلزله با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Location Recommendation Algorithms on Location Based Social Network Utilizing Check-in Data
مروری بر الگوریتم‌های توصیه گر مکان در شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا براساس داده‌های ثبت موقعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flood Susceptibility Mapping using Ensemble of Evidential Belief (EBF) Function with Analytical Hierarchy Process (AHP) (Case Study: Jahrom Township)
تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت سیلاب با استفاده از ترکیب مدل باور شهودی (EBF) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2017-5)


3D Modeling of Identical Texture and Non-target Rate Objects using Structured Light Method: Design, Construction and Evaluation
مدلسازی سه بعدی اشیائ با بافت یکسان و بدون تارگت گذاری با استفاده از روش نور ساخت یافته: طراحی، ساخت و ارزیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volunteered Geographic Information in Crisis Management
محیط‌های اطلاعات مکانی مردم ‌گستر در حوزه مدیریت حوادث و بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Accuracy of Different Atmospheric Mapping Functions using Continuous GPS Data in Iran
مقایسه دقت توابع نگاشت جوی مختلف با استفاده از داده های ایستگاه های دائم GPS در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Methods of Pruning Associative Classification Rules (Case Study: Rules Related to the Optimality of Location of Banks in Tehran City)
ارائه‎ی روش‎های جدید هرس کردن قوانین طبقه‎بندی انجمنی (موردکاوی: قوانین مرتبط با بهینگی مکان استقرار بانک‎های شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Criteria for Locating of Solar Power Plants in Iran
مروری بر معیارهای مکانی احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Applications of Agent Based Simulation in Epidemic Diseases (Case study: Cutaneous Leishmaniasis)
مروری بر کاربردهای شبیه سازی عامل مبنا در همه گیری بیماری ها (مطالعه موردی: بیماری لیشمانیوز جلدی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting 3D Topological Relations from Kinect’s Point Cloud as a Sensor in Ubiquitous GIS
استخراج روابط توپولوژی سه بعدی از ابر نقاط کینکت به عنوان یک حسگر در GIS فراگستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2017-2)


Overview of Role of Ubiquitous GIS in Urban Underground Infrastructure Management
بررسی نقش GIS فراگستر در مدیریت زیرساخت های زیرزمینی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strain and Stress Modelling of 15th Khordad Dam
مدلسازی مسطحاتی استرین و استرس سد 15 خرداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of the Role of Large Reservoir Dams on Local Climate using Remote Sensing Techniques (Case Study: Baft Reservoir Dam)
بررسی نقش سدهای مخزنی بزرگ بر اقلیم محلی با بکارگیری فنون سنجش از دور (مطالعه موردی: سد مخزنی بافت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pricing of Geographic Information using the Value Chain Approach
ارزش‌گذاری اطلاعات مکانی با رویکرد زنجیره ارزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deralu Tailing Dam Site Selection Using GIS and Multi Criteria Decision Making
مکان یابی سد باطله معدن مس درآلو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method Based on Weighted Cumulative Entropy to Assess the Sprawl Pattern of Urban Growth of Tabriz City in GIS
روشی نوین مبتنی بر آنتروپی تراکمی موزون برای بررسی الگوی پراکنش رشد شهری تبریز در GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Evaluation of Free-Access Geocoders
بررسی و مقایسه سرویس های زمین کدساز رایگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2016-11)


Producing Curve Number Map (CN) of Hasanso Watershed using GIS
تهیه نقشه شماره منحنی (CN) حوزه آبخیز حسن سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Modeling of Optimal Cropping Pattern by using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Geographical Information System (GIS) (Case Study: Plain of Asadabad – Hamadan)
مدل سازی مکان مند الگوی بهینه کشت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS): مورد دشت اسدآباد همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Certain and Heuristic Route Finding Algorithms in GIS
مروری بر روش های مسیریابی قطعی و ابتکاری مورد استفاده در GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Morphometric Indexes with GIS in Chel-Chay Watershed, Golestan Province
بررسی شاخص های مورفومتری در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Methods of Artificial Neural Networks, Support Vector Machine and Decision Tree to Identify Clouds in Landsat 8 Satellite Images
مقایسه ی روش های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری در شناسایی ابر در تصاویر ماهواره ای لندست 8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Automatic Illegal Building Detection in Tehran using a Conflation of Pixel-Based Fuzzy XOR Operator Method and Intuitionistic Fuzzy Implications Method
پایش نیمه ‏خودکار ساخت‏ و ساز‏های غیرقانونی در تهران محدوده شهری با استفاده از تلفیق روش عملگر فازی یای ضمنی و روش تفسیر فازی شهودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cartogram: An Efficient Approach for Visualization in GIS
کارتوگرام: رهیافتی کارا برای بصری سازی در بستر GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2016-8)


Design and Implementation of Air Quality Observation System Based on Sensor Web
طراحی و پیاده سازی سامانه ی مشاهداتی کیفیت هوا مبتنی بر وب حسگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using GIS for Optimization the Irrigation Program From Repository Dams
استفاده از GIS در بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری از سدهای مخزنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Automatic Illegal Building Detection in Urban Areas Using Satellite Images and a Pixel-Based Fuzzy XOR Operator Method
پایش نیمه‏ خودکار ساخت‏ و ساز‏های غیرقانونی در محدوده شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای و روش پیکسل‏ مبنای عملگر فازی یای ضمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Absolute Calibration of Satellite Altimetry using Tide Gauges: Case Study of the Persian Gulf
کالیبراسیون مطلق ارتفاع سنجی ماهواره ای با استفاده از تاید گیج های ساحلی در منطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Episodes Detection Methods for Semantic Enrichment of Spatial Trajectories
مقایسه روش‌های شناسایی اپیزودها به منظور غنی سازی معنایی خطوط سیر مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Three-Dimensional Urban Modeling Projects Based on Volunteered Geographic Information of OpenStreetMap
ارزیابی پروژه های مدلسازی سه بعدی شهری مبتنی بر اطلاعات مکانی داوطلبانه OpenStreetMap
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Development of a Landmark-Based Wayfinding Service via Developing a Location Based Social Network
ارائه سرویس راهیابی شاخص‌مبنا با توسعه شبکه مکانی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trees Geometric Parameters Extraction From LIDAR Data For Forest Areas
استخراج پارامترهای هندسی درختان از داده لیدار برای مناطق جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduce and Compare Several Segmentation Softwar in the Data With High Spatial Resolution Remote Sensing
معرفی و مقایسه‌ای بین چند برنامه‌ قطعه‌بندی در داده هایی باقدرت تفکیک مکانی بالای سنجش‌ازدوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Vulnerability of Flood Prone Historical Monuments and Sites Using ANP-OWA Spatial Multi Criteria Analysis
ارزیابی آسیب پذیری محوطه ها و بناهای تاریخی در خطر سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی ANP-OWA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire Detection in Remote Sensing from the Perspective of Some Satellite Sensor
شناسایی آتش در سنجش ازدور از دیدگاه برخی از سنجنده های ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling Land Use Change and Land Development Using Agent: Opportunities and Challenges
مدل‌سازی تغییر و توسعه کاربری اراضی با استفاده از عامل: فرصت‌ها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2016-6)


The Analysis of Precipitation Time Series Related to Iran’s Main Catchments Using Fourier and Wavelet Transforms
تحلیل سری های زمانی بارش در حوضه های آبریز اصلی ایران بر مبنای تبدیلات فوریه و موجک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontological Convolution in Administrative Structure of GIS and Development of a Practical Topology Based on Complex Data Structure
تغییر هستی شناسی در ساختارهای سازمانی پردازش اطلاعات مکانی و توسعه عملکردی توپولوژی بر اساس ساختارهای داده ای پیچیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Combination Rational Functions to Multi Quadric Equations in Order to Improve Geometric Correction Satellite Images
ارزیابی کارایی ترکیب توابع رشنال با معادلات مالتی کوادریک به منظور بهبود تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Change Detection Methods from Multitempolar Satellite Images by Pixel-Based and Object-Based Approach
مروری بر روش های شناسایی تغییرات از تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه با رویکرد پیکسل پایه و شئ پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Object-Oriented Rule-Based and Example-Based Classification Methods to Extract the Mountain Roads Using Satellite Images
ارزیابی طبقه‌بندی شی‌گرای قانون مبنا و الگو مبنا به‌منظور استخراج جاده‌های کوهستانی از تصاویر ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combining of Terrestrial Laser Scanning and Close Range Photogrammetry Data by Projection Matrix to Produce 3D Models with True Textures
تلفیق داده های لیزراسکن زمینی و فتوگرامتری برد کوتاه با روش ماتریس نگاشت، جهت تولید مدل سه بعدی با بافت واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of a Street Travel Time in GIS by Using Periodic Parameters in Traffic Statistical Data
پیش بینی زمان سفر یک خیابان در محیط GIS با استفاده از پارامترهای پریودیک موجود در داده های آماری ترافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Fuzzy Logic and Artificial Neural Network Algorithm in Landslide Susceptibility Mapping of Chalus River Basin
کاربرد منطق فازی و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش در حوضه رودخانه چالوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduce of Non-tidal Effects by Analysis of the Height Difference of the Two Adjacent Points of Satellite Altimetry Observations Over Persian Gulf Region
کاهش اثرات غیر جزر و مدی با استفاده از آنالیز اختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع سنجی ماهوارهای درمنطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability Analysis of Deformation Monitoring Network Points Using Subnetwork Analysis
کشف نقاط ناپایدار در شبکه های ژئودزی پایش تغییر شکل به روش آنالیز زیر شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing LiDAR Data Interpolation Elevation in the Generation of Digital Terrain Model Forest Using Genetic Algorithm
بهینه سازی درونیابی ارتفاع داده‌های لیدار در تولید مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Evaluation of Different Interpolation Procedures in Spatial Distribution of Copper in Hormuz Island Soils
ارزیابی کارایی روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی فلز مس خاک های جزیره هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2016-3)


Assessment and Mapping of Groundwater Quality Using the GIS Combining with AqQA model (Case study: Kamyaran Pline)
ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل AqQA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت کامیاران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development an Open Source Land Use Allocation System
توسعه‌ی یک سیستم تخصیص کاربری اراضی متن‌باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Process of Point Objects’ Movement and Their Trajectory Similarity Measurement Approaches
مروری بر فرآیند حرکت اشیاء نقطه‌ای و روش‌های اندازه‌ گیری تشابه خطوط‌ سیر آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Feature Selection in Clustering of LiDAR Data Using GA Algorithm
تعیین توصیفگرهای بهینه در خوشه‌بندی داده‌های لیدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volunteered Geographic Information Environment and Real Estate Services
محیط‌های اطلاعات مکانی مردم گستر و خدمات املاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for Aggregation and Generalization of 3D Buildings
توسعه روشی برای تجمیع ساختمان‌ها در فرآیند خلاصه‌سازی سه بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy Evaluation of Earth Gravitational Models in Iran Region
بررسی دقت مدل‏های جاذبی زمین در منطقه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2015-12)


Digital Terrain Model Generated from LiDAR Data for Forest Area
تولید مدل رقومی زمین با داده لیدار برای مناطق جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculate the Rate of Change Gravity on the Earth's Surface Using Goce Satellite
محاسبه میزان تغییرات ثقل بر روی سطح زمین با استفاده از ماهواره گوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Travel Times on Arterial Links Using Probe Vehicles Data
محاسبه زمان سفر در کمان‌های شبکه شریانی با استفاده از داده‌های خودروهای کاوشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explanation of Various Methods for Displaying Information to Meet the Needs of Different Services in New Generations of Mobile GIS
تبیین ابزار های نمایش اطلاعات به منظور برآورد نیازهای نسل جدید خدمات سامانه های اطلاعات مکانی همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Gradual Evolution of Spatial Information Systems to the Third Generation of SDI by User Centric Approach
تکامل تدریجی سامانه‌های اطلاعات مکانی بسمت نسل سوم زیرساخت داده مکانی با رویکرد کاربر محوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bank Branches Site Selection in Competitive Condition Using Genetic Algorithm
مکان یابی شعب بانک در شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creating Web-Based Soil Database
ایجاد سامانه اطلاعات مکانی خاک تحت وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2015-9)


Urban Growth Modeling Using PSO
مدل سازی توسعه شهری کلان شهر تهران با استفاده از الگوریتم بهینه یابی توده ای ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tourist path finding using Artificial Bee Colony algorithm
مسیریابی مکان‌های توریستی شهر، با استفاده از الگوریتم‌ زنبور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology of Floodplain Optimum Usage with Integrated Flood Management Aspect and GIS Approach (Case Study: Kan basin)
روش‌شناسی توسعه و بهره وری سیلابدشت‌ها با رویکرد مدیریت جامع سیلاب در محیط GIS(مطالعه موردی حوضه آبریز کن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Acoustic Remote Sensing Method for Seafloor Sediment Classification
بررسی روش سنجش از دور آکوستیکی به منظور طبقه بندی رسوبات بستر دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of geographic information and features on the web using open source technologies
نمایش و ارائه عوارض و اطلاعات جغرافیایی بر روی وب با استفاده از فناوری های متن باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment, Adjustment and Related Tests for the Second Observation of one Order Precise Levelling Network of Iran
کنترل کیفیت و سرشکنی مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی درجه یک ایران و آزمون‌های مربوطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontology for Football Sites
هستی‌شناسی برای سایت‌های فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2015-6)


Ambient Intelligence: Properties, applications and Challenges
هوش محدوده‌ای: ویژگی‌ها، کاربرد‌ها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

UPDATING LIDAR DSM USING HIGH RESOLUTION STEREO-BASED DSM FROM WORLDVIEW-2
به روز رسانی مدل ارتفاعی لیدار به وسیله مدل ارتفاعی ایجاد شده از Worldview-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation parameters of fault causing earthquake using co-seismic displacement field and artificial neural networks Case study: The 2005 Qeshm Island earthquake (Iran)
تخمین پارامترهای گسل مسبب زلزله با استفاده از میدان جابجایی هم‌لرزه آن و الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial open source software assessment using user feedbacks via GIS forums
ارزیابی برخی از نرم افزارهای متن باز مکانی با استفاده از نظرات کاربران در انجمن های اینترنتی GIS (فروم ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Matching of Remote Sensing Images based on Projective Transformation and Using Hopfield Neural Network
تناظریابی تصاویر ماهواره‌ای بر پایه‌ی تبدیل پروجکتیو و با استفاده از شبکه‌ی عصبی هاپفیلد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vegetation Water Content Estimation Using Vegetation Indices of Low Resolution Satellite Data
بررسی کارایی شاخص‌های گیاهی بدست آمده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین برای تخمین محتوای آب گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating off-the-shelf Stereo Cameras in Development of a Stereo Panorama System for 3D Environment Modeling
ارزیابی بکارگیری دوربین‌های استریوی ارزان قیمت در ایجاد یک سیستم استریو پانوراما جهت مدل‌سازی محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2015-3)


Evaluate and Improve the Accuracy of a DGPS Positioning Instantaneous linear Mixture Model Case Study :Northwest Iran
ارزیابی و بهبود دقت یک شبکه تعیین موقعیت آنی DGPS با استفاده از مدل ترکیبی خطی مطالعه‌ی موردی: شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Location Based Social Networks: Opportunities and Challenges
شبکه‌های اجتماعی مکان مبنا : فرصت‌ها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Modal Time-Dependent Path Planning
برنامه ریزی مسیر در شبکه های حمل ونقل چندساختی وابسته به زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping Changes in Urban Areas Using Satellite Imagery with an Emphasis on Maximum Use of Old Maps
تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهری به کمک تصاویر ماهواره‌ای با تأکید بر استفاده حداکثری از نقشه‌های قدیمی موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Artificial Neural Network (ANN) to Vegetation Water Content (VWC) Estimation Using Hyper-spectral Measurements
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) در تخمین محتوای آبی گیاهان(VWC) با استفاده از داده های فرا‌طیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting people’s interested locations using their trajectories
استخراج موقعیت‌های مورد علاقه اشخاص با استفاده از خط سیر آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nearshore bathymetry using hyperspectral remotesensing
برآورد عمق آب‌های ساحلی به کمک سنجش از دور فراطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2014-12)


Monitoring of Maroon's Earth Dam Using Geotechnical and Geodetic Observations
رفتار سنجی سد خاکی مارون بهبهان با استفاده از مشاهدات ژئوتکنیکی و ژئودتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Geodetic Velocity Field Based on Sigmoid Functions of Artificial Neural Networks
برآورد میدان سرعت ژئودتیک بر پایه توابع فعال‌سازی حلقوی شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Generic Modeling of Epipolar Line Geometry with Aim of SAR Images Matching
مدل سازی Genericهندسه اپی‌پلار تصاویر SAR با هدف کاربرد آن در تناظریابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Suggestion Method in Storing Massive Vector Data in Order to Provide their Speedy Response
ارائه روشی نوین در نگاهداری داده‌‌های برداری حجیم به منظور عرضه‌ی سریع آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Slope Stability in Watershed Basin of Eivashan Dam Using GIS
بررسی پایداری شیب در حوزه آبریز سد ایوشان با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semantic Approach for Geospatial Linked Data
رویکرد معنایی به داده‌های پیوندی مکانی تحت وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Riverbed Segmentation Using Image Processing Principles Applied to Multi-Beam Echo-Sounder Data
قطعه‌بندی رسوبات بستر رودخانه‌ای بر مبنای اصول پردازش تصویر با استفاده از داده‌های اکوساندر چند‌پرتویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2014-9)


Investigating of Earth Rotation Effect on Doppler Centroid Frequency in SAR Sensor
بررسی اثر دوران زمین برفرکانس مرکز داپلر سنجنده رادار با روزنه ترکیبی(SAR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hierarchical Unsupervised Method for Tree Detection Using Aerial Imagery and LiDAR
ارائه یک روش سلسله مراتبی نظارت نشده برای شناسایی درختان با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inversion of Gravity Data Derived from Satellite Altimetry to Estimate Seafloor Topography (Case Study: Oman Sea)
وارون سازی داده های ثقلی حاصل از ماهواره های ارتفاع سنجی به منظور تولید نقشه های باتیمتری (مطالعه موردی:دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bathymetry Estimation by Satellite Altimetry Observation Using Least Square Collocation (Case Study: Oman Sea)
تخمین عمق در دریا با استفاده از آنومالی جاذبی حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای به روش کالوکیشن کمترین مربعات (مطالعه موردی:دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Study of Trajectory Planning Approaches for Autonomous Navigation of Mobile Multi-sensor Platforms
ارزیابی روش‌های برنامه‌ریزی خط سیر به‌منظور ناوبری خودکار سکوهای پرنده بدون سرنشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geosensor Networks: A New Framework for Spatial Analysis
شبکه‌های حسگر مکانی بی‌سیم: بستری نوین برای تحلیل‌های مکان‌مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volunteered Geographic Information for Urban Spatial Analysis (Case Study: Optimum Path Finding)
بکارگیری اطلاعات مکانی مردم‌گستر برای انجام تحلیل‌های مکانی شهری (مطالعه موردی: مسیریابی درون‌شهری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2014-6)


Target Free Distortion Measurement Using Close Range Photogrammetry
جابجایی‌سنجی نسبی خودکار به روش فتوگرامتری برد کوتاه بدون تارگت‌گذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coregistration of LiDAR Data Based on Linear and Point Features Matching in Overlapping Strips
هم مرجع سازی داده های سنجنده لایدار بر مبنای تناظریابی عوارض خطی و نقطه ای در نوارهای پوشش دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Polarimetric SAR and Hyperspectral Images for Concealed Target Detection Using Polarimetric and Spectral Signatures
ارزیابی عملکرد تصاویر پلاریمتری SAR و فراطیفی در آشکارسازی اهداف استتاری با استفاده از امضای پلاریمتری و طیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Building Change Detection Using High Resolution Aerial Photo and 3D GIS Database (Case Study: Mashhad)
تهیه نقشه تغییرات ساختمانهای شهری با استفاده از تصاویرهوایی با قدرت تفکیک بالا وپایگاه داده مکانی سه بعدی (مطالعه موردی بخشی از شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Target Detection Based on Constant False Alarm Rate in High Resolution SAR Images
آشکارسازی اتوماتیک اهداف بر اساس روش‌های نرخ ثابت هشدار اشتباه در تصاویر با قدرت تفکیک بالای SAR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stormwater Management Using Agent Based Modeling
مدیریت آب‌های سطحی در مناطق شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of Spatial Databases and GPS for Prevention, Preparedness and Crisis Management in Water and Wastewater Organizations (Case Study: Alborz Province)
ضرورت پایگاه‌های داده مکانی و سیستم موقعیت‌یاب در پیشگیری، آمادگی و مدیریت بحران در آب و فاضلاب (مطالعه استان البرز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial-Based Demand-Responsive Public Transportation System
سامانه حمل و نقل عمومی تقاضا محورمکان مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Methods for Marine Gravity Anomaly Deriving from Satellite Altimetry A Case Study over the Oman Sea
ارزیابی روش های محاسبه آنومالی جاذبی در دریا با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای در دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coseimic Gravity Change Estimation due to Ahar-Varzagan Dual Earthquakes
برآورد تغییرات همالرزه شتاب ثقل ناشی از زمین‌لرزه‌های دوگانه اهر- ورزقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intrinsic Deformation Analysis of Central Alborz Using Geodetic Satellite Observations
مطالعه تغییر شکل منطقه البرز مرکزی با استفاده از روش آنالیز تغییرشکل هندسه ذاتی و مشاهدات ژئودزی ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2014-3)


Moving Vehicle Detection Using SAR Satellite Images
آشکارسازی وسایط نقلیه متحرک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای SAR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Multi temporal MODIS Data for Monitoring of Red Tide Bloom in Persian Gulf, South of Iran
ارزیابی کارایی الگوریتم FLH در نمایش رشد و گسترش کشند قرمز در آب های خلیج فارس ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D Geospatial Information Systems with User Generated Geographic Content
سیستم ‏های اطلاعات مکانی سه ‏بعدی با محتویات کاربر تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Regression Tree for Mapping Landslide Susceptibility in a GIS Environment
توسعه درخت رگرسیون در محیط GIS به منظور تهیه نقشه خطر زمین لغزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Euler Pole Parameter Determination of Tectonic Blocks in N-E Iran Region by Using GPS Velocities
تعیین پارامترهای قطب اولر بلوک های زمین ساختی در منطقه شمال شرق ایران بر پایه داده‌های GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precipitable Water Vapor Estimation Using GPS Observations for National Cartographic Center Permanent Station for year 2005
برآورد بخار آب موجود در اتمسفر تهران برای سال 2005 با استفاده از ایستگاه دائمی GPS سازمان نقشه برداری کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tropospheric Zenith Path Delay Estimation with GPS Data in PPP Kinematic Mode
برآورد اثر تاخیر تروپوسفر در راستای سرسو با استفاده از مشاهده های GPS، در حالت تعیین موقعیت نقطه‌ای کینماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2013-12)


Precise Estimation of the Geometrical Parameters of the Bam Fault Using Least Squares Method
برآورد مقادیر دقیق پارامترهای هندسی گسل بم با به‌کارگیری روش کمترین مربعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into Fuzzy-Statistical Outlier Detection Applied in LASER Scanner Cloud Points
بررسی روش فازی- آماری کشف اشتباه‌ها در داده‌های لیزر اسکنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Management of Volunteered Geographic Information: Quality Assessment and Representation
مدیریت کیفیت در داده‌های مکانی مردم گستر: تعیین کیفیت و ارائه آن به کاربر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method Based on Artificial Intelligence and Geospatial Information System in Optimum Site Selection
ارائه روشی مبتنی بر هوش مصنوعی و سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین مکان بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polyhedral Building Segmentation Using Mean Shift Algorithm Based on LiDAR Point Cloud
بخش‌بندی ساختمان‌های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Resolution Measurement of UltraCamd Images Using Siemens Star
اندازه‌گیری حد تفکیک مکانی تصاویر سنجنده‌ی Ultra Camd با استفاده از ستاره سایمنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Multi Quadric Equation and Least Square Matching Method for SAR Image Matching
استفاده از معادلات مولتی‌کوآدریک و روش تناظریابی کمترین مربعات جهت انجام تناظریابی تصاویر SAR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2013-9)


Modelling Forest Fire Spread using Cellular Automata, GIS and PSO
مدل‌سازی گسترش جبهه آتش‌سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی، سیستم اطلاعات مکانی و الگوریتم پرندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ICA-based Algorithm for Hypespectral image Classification, FastICA versus JadeICA
طبقه‌بندی خردپیکسلی تصاویر فراطیفی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Next generation of Social Networks: Location based social networks
نسل بعدی شبکه‌های اجتماعی تحت وب: شبکه‌های اجتماعی مکان مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design Principles of Geospatial Information System in the Internet with Emphasis on Wiki-Based Environments
مبانی طراحی سیستم‌های اطلاعات مکانی در اینترنت با تأکید بر محیط‌های ویکی مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volunteered Geographic Information: Properties & Challenges
محیط‌های اطلاعات مکانی مردم‌گستر: ویژگی‌ها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Satellites Tracking and Positioning Methods
مروری بر روش‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimized spatial web service selection for Service Composition by using Quality of Service
انتخاب بهینه وب سرویس‌های مکانی در ترکیب سرویس‌ها با استفاده از کیفیت سرویس مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2013-6)


The Effect of Shift and Drift Errors in 3D Coordinates Extracted from IRS P5 Imagery
تأثیر خطای شیفت و دریفت در دقت مختصات 3 بعدی استخراج شده از تصاویر استرئو IRS P5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of ontologies in location-based services Case study: Analysis of Domain Ontology in location-based service
نقش آنتولوژی در خدمات مکان-مبنا مطالعه موردی: تجزیه و تحلیل آنتولوژی دامنه خدمات مکان-مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

G-NAF Australian geocoded address system
سیستم آدرس‌دهی استرالیا (G-NAF)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cemetery Site Selection using Fuzzy Spatial Decision Systems (Case Study: Isfahan city)
مکانیابی آرامستان با بکارگیری سیستمهای تصمیمگیری مکانی فازی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Pattern Matching Methods in Star Trackers
مروری بر روش‌های تناظریابی در ردیاب‌های ستاره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing of High Order Earth Gravity Harmonics Effect on Orbits
تحلیل اثر هارمونیک‌های مرتبه بالا در الگوی جاذبی زمین بر مدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of position and orientation sensors to improve the spatial services by mobile devices
بررسی سنجنده‌های موقعیتی و جهتی به منظور بهبود سرویس‌های مکانی توسط دستگاه‌های همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2013-3)


3D Modeling of Environment using Stereo Panorama-State of the Art
بررسی جامع مدل‌سازی محیط با استفاده از روش استریو پانوراما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empowerment of C4I with Geoinformation technology
توانمندسازی C4I با استفاده از فناوری اطلاعات مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of the Spatial Uncertainty in the Ambient Intelligence
مدل‌سازی نایقینی مکانی در هوش محدوده‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Urban Extension Using Cellular Automata and Ordered Weighted Average (OWA) Methods
مدل‌سازی توسعه شهری با تلفیق اتوماسیون سلولی(CA) و روش میانگین وزن‌دار ترتیبی (OWA) (مطالعه موردی کلان شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathway routing between Hamedan and Markazi based on environmental geology using Remote Sensing and Geographical Information Systems
مسیریابی بین استان‌های همدان و مرکزی بر اساس اصول زمین‌شناسی زیست‌محیطی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimum Site Selection in Discrete Space Using Geospatial Information System and Fuzzy Inference Systems
تعیین مکان بهینه در فضای گسسته با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سیستم‌های استنتاج فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 0 (2017-1)


Unsupervised Classification of Hyperspectral Images Using Possibilistic Fuzzy c-Means Clustering Algorithm
طبقه‌بندی نظارت‌نشده تصاویر فراطیفی با الگوریتم خوشه‌بندی Possibilistic Fuzzy c-Means
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning Groundwater Pollution by BOD5 Test (District 7 of Tehran Municipality)
پهنه بندی آلودگی آب زیرزمینی منطقه 7 شهرداری تهران، با روش اکسیژن خواهی زیست شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Neighborhoods in Fire Spread Modelling Using Cellular Automata
مقایسه ی انواع همسایگی در مدلسازی گسترش آتش سوزی با استفاده از اتوماتای سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Geodetic Method for Horizontal and Vertical Displacement Monitoring of Excavation Wall
استفاده از روش ژئودتیک برای پایش و بررسی جابجایی افقی و قائم دیواره گودبرداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Fault Parameters Using GRACE Gravity Observations Case Study: Maule’s 8.8 Magnitude Earthquake on 27TH Feb 2010
تعیین پارامترهای گسل مسبب زلزله 8.8 ریشتر شیلی با آنالیز موجک مشاهدات ثقل سنجی ماهواره ای گریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles